Splošni pogoji

Splošni pogoji - izposoja motorjev

Ti splošni pogoji so sestavni del najemne pogodbe, ki jo skleneta stranka (v nadaljevanju: najemnik) in SMTours d.o.o., Ovčakova 12, 1211 Ljubljana – Šmartno, znan tudi kot Adriatic Moto Tours (v nadaljevanju: AMTours). Stranka lahko najemno pogodbo sklene direktno ali preko agenta.

Najemnik

Najemnik je podpisnik najemne pogodbe in oseba, odgovorna za motor, ne glede na to, kdo je rezerviral motor in/ali plačal znesek najema. Izposojeni motor lahko upravlja samo najemnik, to je oseba, katere osebni podatki so navedeni na najemni pogodbi. Najemnik se zavezuje, da ima veljavno vozniško dovoljenje za čas najema.

Najemodajalec

Lastnik in najemodajalec motorja je AMTours.

Rezervacija in plačilo
Rezervacija motorja je zavezujoča, ko najemnik izpolni spletni rezervacijski obrazec in vplača 300 EUR nepovratnega depozita. Če najemnik ne vplača depozita, lahko AMTours kadarkoli odpove rezervacijo. Sprememba obstoječe rezervacije je brezplačna, če je narejena 21 dni pred začetkom najema. Preostali znesek najema je potrebno plačati pred prevzemom motorja ali najkasneje ob prevzemu motorja. Vse spremembe in odpovedi rezervacije je potrebno podati PISNO.

Motor

Slike motorjev v tiskovinah ali na spletni strani ne odražajo vedno natančnega modela motorja, ki ga najemnik prejme. Za točno specifikacijo ali posebne nastavitve pokličite ali pošljite e-sporočilo.
AMTours bo najemniku poskušal zagotoviti želeni model motorja, a si pridržuje pravico, da ga v nepredvidenih situacijah nadomesti s podobnim modelom. Nepredvidljive situacije zajemajo, a niso omejene na: tehnično okvaro, škoda zaradi nesreče, kraje ali podobnega incidenta. AMTours ni odgovoren za zamudo, ki nastane zaradi proizvajalčeve nezmožnosti pravočasne dostave motorja. V kolikor AMTours ni zmožen zagotoviti podobnega modela, se najemniku povrne ustrezen del zneska najema, če pride do razlike v ceni najema modelov. AMTours si bo prizadeval, da bo najemnika pred tem kontaktiral.

Najem vozila

Najkrajši najem je 1 dan na delovne dni (od ponedeljka do petka) oz. 2 dneva na vikend (sobota in nedelja), s prevzemom motorja v petek popoldne in z vračilom motorja v ponedeljek zjutraj, v kolikor to niso prazniki.

Zahtevani dokumenti
Najemnik se zavezuje, da bo v času najema imel veljavne dokumente, ki so potrebni za najem motorja: veljaven potni list ali osebno izkaznico in veljavno vozniško. Z oddajo rezervacijskega obrazca najemnik izjavlja, da je lastnik veljavnega vozniškega dovoljenja za čas najema in za model motorja, ki ga je rezerviral.

Prevzem in vračilo motorja
Najemnik prevzame motor v brezhibnem stanju, z vso potrebno opremo in dokumenti. Najemnik se zaveže najeti motor vrniti z dnem izteka najemne pogodbe ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi, in v enakem stanju, kot je bil motor izposojen, z vso opremo in dokumenti.
V kolikor je najemnik vnaprej rezerviral motor in pride do zamude pri prevzemu motorja ali vrne motor pred iztekom najemne pogodbe, najemnik ni upravičen do nobenih denarnih povračil in bo plačal ceno za celotno obdobje najema, ki je bilo prvotno dogovorjeno.
V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas najema, se prvih 59 minut ne obračuna. Po prekoračitvi tega časa se vsaka nadaljnja ura obračunava v višini 1/5 dnevnega najema do 5 ur, kar znaša polno ceno dnevnega najema.
V primeru, da najemnik prevzame vozilo izven delovnega časa AMTours (ponedeljek – petek od 8. do 16. ure), plača znesek 48 EUR za prevzem in vračilo izven delovnega časa.
Najemnik vrne motor s polnim rezervoarjem goriva. V nasprotnem primeru bo najemnik nosil stroške goriva in stroške polnjenja rezervoarja glede na veljavni cenik (25 € + cena goriva). V času najema motorja najemnik nosi vse stroške porabljenega goriva in olja.

Najemnik ne sme:
• uporabiti motor za pridobitno dejavnost,
• uporabiti motor za udeležbo na motorističnih, hitrostnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih,
• voziti motor izven cest ali na dirkališču,
• oddati motorja v podnajem ali prodati motor, njegove dele, opremo in dodatke tretjim osebam,
• voziti pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki vplivajo na sposobnost vožnje,
• preobremeniti motorja,
• tehnično ali optično spreminjati motorja,
• uporabljati motor v nezakonite namene.

Obveznosti najemnika

Najemnik se zavezuje:
• vzdrževati vodo v hladilnem sistemu in akumulatorju v ustreznih nivojih.
• redno preverjati in vzdrževati nivo olja v motorju.
• vzdrževati primeren pritisk zraka v zračnicah.
Najemnik bo zagotovil vso potrebo skrb pri ravnanju z motorjem in pri parkiranju motorja, ter bo poskrbel, da je motor varno zaklenjen, ko ni v uporabi.
Najemnik bo spoštoval vsa cestno-prometna pravila in je odgovoren za vse kazni, ki jih prejme v času najema. Za vse neplačane kazni bo AMTours obračunal 30 EUR administrativnih stroškov.

Zavarovanje

Vsi motorji so zavarovani za škodo proti tretjim osebam in kasko zavarovanjem. Kasko zavarovanje ima odbitno franšizo. Ob najemu je treba plačati varščino v višini od 0 EUR do 3.500 EUR, glede na model motorja in vrsto zavarovanja. Varščino se zavaruje s kreditno kartico ali s plačilom v gotovini ob prevzemu motorja. Varščino se v celoti povrne, če najemnik vrne motor nepoškodovan. Kakršnakoli škoda na motorju, v znesku do višine plačane varščine, se bo odštela od varščine. GPS naprava ni vključena v zavarovanje motorja in jo je v primeru poškodbe ali kraje treba plačati v celoti.

AMTours ponuja tri opcije zavarovanja:

Standardno zavarovanje je vključeno v ceno najema.
VIP zavarovanje je opcijsko. Premija znaša 25 EUR na dan in zniža varščino za motor.
Super VIP zavarovanje je opcijsko. Premija znaša 40 EUR na dan in varščina za motor ni potrebna.
VIP in Super VIP zavarovanje sta na voljo vsem voznikom, ki so stari več kot 25 let in manj kot 75 let, ter za vse najeme, ki so daljši od 7 dni. Preverite tabelo varščin tukaj.

Ne glede na sklenjeno zavarovanje je najemnik odgovoren:
• za kakršnokoli škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola, mamil, ali drugih psihoaktivnih substanc, ki vplivajo na sposobnost vožnje, povzročil on ali od njega pooblaščeni voznik.
• za kakršnokoli škodo, povzročeno namerno ali iz malomarnosti.
• za kakršnokoli škodo, ko voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.
• za kakršnokoli škodo, če je voznik pobegnil iz kraja nezgode, ne glede na krivdo.
• za kakršnokoli škodo, ki je nastala, če je motor vozil nepooblaščeni voznik.
• za izgubljeni ali poškodovani GPS (če ga je najel skupaj z vozilom).
• za poškodbe pnevmatik in kolesnih obročev.
• za prevoz poškodovanega vozila do kraja najema.
• za izgubljeno dokumentacijo vozila najemnik plača 80 €.

Okvara motorja
V primeru okvare motorja se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil AMTours in upošteval vsa navodila, ki mu jih bo AMTours posredoval. Vsa potrebna popravila na poti lahko opravi samo pooblaščena oseba. Za morebitno menjavo delov ali popravilo je treba predložiti originalni račun servisa, v nasprotnem primeru AMTours ne prizna stroškov povračila.

Nesreče in kraja
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nesreče ali kraje o tem nemudoma obvestil policijo in AMTours ter upošteval njihova navodila. Najemnik bo zavaroval vse dokaze (npr. priče, sledi na cesti itd.) ter zabeležil osebne podatke vseh vpletenih.

Škoda na motorju
Najemnik je odgovoren za vso škodo na izposojenem motorju, dokumentih, delih in opremi motorja, ki nastane v času najema. To zajema, a ni omejeno, na: krajo ali izgubo, škodo zaradi nesreče, škodo kot rezultat neprimerne uporabe, škodo, ki zmanjša vrednost motorja. Izraz »škoda« izključuje običajno obrabo. Manjše praske od peska, kamenčkov in insektov se smatrajo za običajno uporabo in obrabo. Škoda, ki nastane zaradi nesreče, padca motorja ali vožnje motorja skozi grmovje ali izven cest se ne smatra za običajno obrabo.
Najemnik mora nemudoma obvestiti AMTours o kakršnikoli škodi, ki je nastala na motorju in mora slediti navodilom AMTours glede nadaljnjega ukrepanja. V primeru škode na izposojenem motorju je najemnik odgovoren za stroške popravila, stroške prevoza, stroške strokovnjakov, in vsako zmanjšanje v tehnični in tržni vrednosti motorja. V kolikor mora AMTours poskrbeti za prevoz motorja nazaj na sedež podjetja zaradi nastale škode, za katero je odgovoren najemnik, si AMTours pridržuje pravico, da najemniku zaračuna stroške pobiranja motorja. Najmanjši znesek je 150 EUR z vključenimi 50 kilometri, vsak nadaljnji kilometer se zaračuna v višini 1,50 EUR na prevoženi kilometer. Razdalja se izračuna v obeh smereh naše poti.

Odgovornost

Najemnik in vsi vozniki nosijo celotno tveganje in odgovornost glede tveganj in nevarnosti, ki jih lahko predstavlja najem motornega vozila.
Najemnik se zaveda, da lastnik, izvajalec in agent, vključno z AMTours, niso odgovorni za najemnikovo varnost in na noben način ne morejo biti odgovorni za kakršnekoli telesne ali druge poškodbe, ki so nastale v povezavi z najemom vozila.
AMTours ni odgovoren za izgubo ali škodo osebnih predmetov, ki jih najemnik pusti na motorju ali v kovčkih v času najema ali po izteku le-tega.
Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja zakonov pri uporabi vozila in za vso nastalo škodo iz tega naslova. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju najemne pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

Končne odločbe

Vse morebitne spore iz ali v povezavi s temi splošnimi pogoji bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani, v Sloveniji.